GDPR

Informační povinnost provozovatele Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Provozovatelem Informačního systému je:

An systems s.r.o.
Lesní 2330
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Česká republika

IČO: 26810107
DIČ: CZ26810107

 1. Účel zpracování osobních údajů: kontaktování pro marketing a sbírání cookies
 2. Seznam zpracovávaných osobních údajů:
  1. jméno a příjmení
  2. kontaktní údaje
  3. kontaktní adresy
  4. cookies
 3. Veškeré údaje, které dotyčná osoba na Stránce poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru. Oprávněné subjekty vyvinou maximální úsilí na ochranu dat a osobních údajů dotčených osob.
 4. Totožnost/příslušnost oprávněné osoby: Osobní údaje dotčených osob jsou získávány prostřednictvím webového sídla.
 5. Osobní údaje dotyčná osoba do Informačního systému poskytuje dobrovolně, a to na základě několika právních základech: předsmluvní vztahy, jelikož zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění kupní smlouvy ve které vystupuje klient jako jedna ze smluvních stran. Později u stávajících klientů při zasílání užitečných informací na základě oprávněného zájmu. Dále na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, když není možnost jiného právního základu. Dobu platnosti souhlasu za účelem marketingu poskytuje dotyčná osoba na 5 let ode dne poskytnutí souhlasu přičemž dotčená osoba má oprávnění kdykoli svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou doporučeně na adresu sídla provozovatele nebo prostřednictvím emailu provozovatele.
 6. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely: Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje dotyčné osoby pro marketingové účely a použije e-mailovou adresu dotyčné osoby za účelem zasílání novinek (tzv. newsletterů). Pro stávající zákazníky na základě oprávněného zájmu a nových zákazníků na právním základě souhlasu se zpracováním údajů na dobu určitou 5 let.
 7. Forma zveřejnění: Osobní údaje dotyčných osob se nikde nezveřejňují.
 8. Třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů: Přenos osobních údajů do třetích zemí se neuskutečňuje.
 9. Poučení o právech dotčené osoby: Provozovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji dotyčných osob zacházet v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Provozovatel přistoupil k přijetí přiměřených technických, organizačních, personálních a bezpečnostních opatření a záruk, které zohledňují zejména:

 • zásady zpracování osobních údajů, kterými jsou zákonnost, spravedlnost a transparentnost, omezení a kompatibilita účelů zpracování osobních údajů, dále minimalizace osobních údajů, jejich pseudonymizace a šifrování, jakož i integrita, důvěrnost a dostupnost;
 • zásady nezbytnosti a přiměřenosti (vztahuje se i na rozsah a množství zpracovávaných osobních údajů, dobu uchovávání a přístup k osobním údajům dotčené osoby) zpracování osobních údajů s ohledem na účel zpracovatelské operace;
 • povahu, rozsah, kontext a účel zpracovatelské operace;
 • odolnost a obnovu systémů zpracování osobních údajů;
 • poučení oprávněných osob provozovatele;
 • přijetí opatření k bezodkladnému zjištění, zda došlo k porušení ochrany osobních údajů a promptní informování dozorčího orgánu a odpovědné osoby;
 • přijetí opatření k zajištění opravy nebo vymazání nesprávných údajů, či realizaci jiných práv dotyčné osoby;
 • rizika s různou pravděpodobností a závažností pro práva a svobody fyzických osob (zejména náhodné nebo nezákonné zničení osobních údajů, ztráta nebo změna osobních údajů, zneužití osobních údajů – neoprávněný přístup nebo neoprávněné poskytnutí, posouzení rizik se zřetelem na původ, povahu, pravděpodobnost a souvislosti se zpracováním a pro identifikaci osvědčených postupů ke zmírnění rizika).

Informace o účelu zpracování a době uchovávání osobních údajů

Jednou ze zásad zpracování osobních údajů je zásada omezení účelu. Ve smyslu této zásady se osobní údaje mohou získávat pouze pro konkrétně určený, výslovně uvedený a oprávněný účel a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který není slučitelný s tímto účelem.

Zpracování osobních údajů má být úzce navázáno za účelem zpracování osobních údajů, a to zejména pokud jde o seznam nebo rozsah zpracovávaných osobních údajů, který by měl být nezbytný k tomu, aby se zpracováním daných osobních údajů účelu mohlo dosáhnout. Není správné, aby se seznam nebo rozsah osobních údajů uměle nebo dodatečně rozšiřoval vzhledem k účelu. Je-li účel a seznam nebo rozsah osobních údajů stanoven zákonem, je třeba jej respektovat, pokud si seznam nebo rozsah zpracovávaných osobních údajů určuje provozovatel, má dbát na to, aby jej zbytečně, nad rámec účelu nerozšiřoval.

Zákon o ochraně osobních údajů stanoví povinnost provozovatele poskytnout dotčené osobě informace o účelu zpracování osobních údajů, k němuž jsou její osobní údaje určeny, a to i v případě, kdy se osobní údaje nezískávají přímo od dotčené osoby. Je třeba, aby tyto informace byly dotyčné osobě poskytnuty nejpozději při získávání jejích osobních údajů, respektive v dostatečném časovém předstihu, jasně a srozumitelně a takovým způsobem, aby se s těmito informacemi mohla skutečně seznámit a porozuměla jim.

Doba uchovávání osobních údajů je dána příslušným zákonem, který se vztahuje na daný dokument v souladu se lhůtou uložení podle registraturního záznamu. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat a sdělíme Vám přesnou dobu uchovávání týkající se konkrétního dokumentu.

Proč Provozovatel používá cookies?

Cookies používáme, abychom vám usnadnili používání naší stránky. Používáme vlastní cookies i cookies třetích stran jako např. cookies od společnosti Google.

Základní a provozní cookies Provozovatele

Tyto soubory využívá Provozovatel k zapamatování přihlášení do Provozovatel.cz a dalších přidružených webů, abyste nemuseli vyplňovat přihlašovací formulář s přezdívkou a heslem při každém otevření stránky. Pokud tyto cookies zakážete nebudete se moci přihlásit do svého účtu, nebudete moci přidávat obsah a ani psát diskusní komentáře, jelikož bez povolení cookies to technicky nebude možné.

Cookies třetích stran

Provozovatel využívá ve svých stránkách služby třetích stran jako např. nástroje pro měření návštěvnosti přes systémy Google Analytics. Provozovatel pro využití těchto služeb načítá kódy třetích stran, které pro plnou funkčnost mohou vyžadovat ukládání cookies. Toto má za svůj následek přijetí cookies od těchto stránek třetích stran. Společnost Provozovatele, jako provozovatel stránky nemá možnost ovlivnit ukládání těchto cookies třetích stran, pokud máte zájem přečíst si bližší informace o cookies těchto služeb, prosím, navštivte příslušné služby a přečtěte si jejich zásady ochrany soukromí nebo pravidla používání služby.

Nezbytné cookies

Cookie DoménaCestaCookie typExpiráciaOpis
_GRECAPTCHA www.google.com/recaptchaThird-party6 monthsGoogle reCAPTCHA nastaví při spuštění potřebný soubor cookie (_GRECAPTCHA) na účely poskytnutí analýzy rizik.
      

Výkonnostné cookies

Cookie DoménaCestaCookie typExpiráciaOpis
_gid .ansystems.eu/First-party1 dayTento soubor cookie je nastaven službou Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a používá se k počítání a sledování zobrazení stránek.
      
_ga .ansystems.eu/First-party2 yearsTento název souboru cookie je přiřazen k Google Universal Analytics – což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je zahrnut v každém požadavku na stránku a používá se pro výpočet údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek.
      

Marketingové cookies

Cookie DoménaCestaCookie typExpiráciaOpis
_gat_gtag_UA_69537898_1 .ansystems.eu/First-party1 minuteTento soubor cookie je součástí služby Google Analytics a používá se k omezení požadavků (míra požadavků na omezení).
      

Neklasifikované cookies

Cookie DoménaCestaCookie typExpiráciaOpis
wpml_browser_redirect_test ansystems.eu/First-partySession 
      
_ga_C0K8PEEHWB .ansystems.eu/First-party2 years 

Jak mohu upravit cookies v mém prohlížeči?

Otevřete si nastavení svého prohlížeče (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a najděte v nich lištu s nastavením soukromí a v souborech cookies. Zde si umíte prohlédnout, jaké soubory cookies ve svém zařízení máte, můžete je manuálně nebo hromadně vymazat. Podrobnější instrukce naleznete v nápovědě každého z těchto prohlížečů.

Mohu zablokovat ukládání cookies?

Ve svém prohlížeči můžete v nastavení prohlížeče zakázat automatické akceptování souborů cookies. Návod a instrukce naleznete v nápovědě svého internetového prohlížeče. Pokud používáte více zařízení (např. počítač, tablet, telefon) doporučujeme přizpůsobit si používání cookies v každém z těchto zařízení zvlášť podle svých preferencí.

Provozovatel respektuje vaše rozhodnutí o akceptaci cookies ve vašem prohlížeči. Vypnutí cookies ovšem může mít dopad na funkčnost této webové stránky.

Vložený obsah z jiných webových stránek

Články na této webové stránce mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články a podobně). Vložený obsah z jiných stránek se chová stejně, jako by návštěvník navštívil jinou webovou stránku.

Tyto webové stránky mohou o vás sbírat osobní údaje, používat soubory cookies, vkládat třetí straně sledování a monitorovat vaši interakci s vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem, pokud na dané webové stránce máte účet a jste přihlášeni.

Informace o oprávněném zájmu pro marketing u klientů:

Naše společnost provádí posouzení proporcionality oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů ve vztahu k zájmům a základním právům a svobodám dotčených osob a ve vztahu k přiměřenému očekávání dotčených osob. Toto Posouzení se týká informačního systému marketingu – zasílání novinek stávajícím klientům.

Zpracováváme hlavně kontaktní údaje a to e-mail a telefon. Oprávněným zájmem Provozovatele na zpracování osobních údajů v IS je informování klienta o změnách a novinkách ve společnosti. Provozovatel považuje zpracování osobních údajů pro uvedený účel za nezbytné, nakolik jsou údaje potřebné i při informování klientů o důležitých informacích jako je změna rozvrhu otevíracích hodin například.

Provozovatel se po důkladném přezkoumání proporcionality oprávněného zájmu domnívá, že základní práva a svobody dotčených osob nepřevyšují nad oprávněnými zájmy provozovatele.

Provozovatel plní všechny své právem EU a Členského Státu stanovené povinnosti, přijal přiměřená technická a organizační opatření a příslušně přezkoumal proporcionalitu oprávněného zájmu ve vztahu k právům, svobodám a přiměřeným očekáváním dotčených osob.

Z výše uvedeného vyplývá, že Provozovatel zpracovává osobní údaje v IS pro účely, které jsou ve vztahu k právům dotčených osob proporcionální.

Práva zúčastněné osoby:

 1. právo na přístup k osobním údajům, které se jí týkají,
 2. právo na opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají,
 • právo vymazat osobní údaje, které se jí týkají,
 1. právo na omezení zpracování osobních údajů,
 2. právo namítat proti zpracovávání osobních údajů, které se jí týká,
 3. právo na přenosnost osobních údajů,
 • právo kdykoli odvolat svůj udělený souhlas ke zpracování osobních údajů,
 • právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

Dotčená osoba může uplatnit svá práva ústně, písemně nebo elektronicky, přes výše uvedené kontaktní údaje. Pokud dotyčná osoba požádá o ústní poskytnutí informací, informace se poskytnou po prokázání její totožnosti.